Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

locale /ləʊ'ka:l; ləʊ'kæl/  

  • cảnh dàn dựng
    he is looking for a suitable locale for his new film
    ông ta đang tìm một cảnh thích hợp cho việc dàn dựng bộ phim mới của ông