Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

situation /,sit∫ʊ'ei∫n/  

 • Danh từ
  tình thế, tình hình
  find oneself in an embarrassing situation
  ở trong một tình thế lúng túng
  get into a difficult situation
  lâm vào một tình thế khó khăn
  the company is in a poor financial situation
  công ty đang ở trong tình hình tài chính eo hẹp
  vị trí; địa thế
  địa thế đẹp nhìn xuống thung lũng
  việc làm [được trả lương]
  find a new situation
  tìm được việc làm mới
  công việc còn thiếu người làm
  save the situation
  xem save

  * Các từ tương tự:
  situation comedy, Situation utility possibility frontier