Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predicament /pri'dikəmənt/  

 • Danh từ
  tình trạng khó xử, tình trạng gay go
  your refusal puts me in an awkward predicament
  anh từ chối khiến tôi sa vào tình trạng lúng túng khó xử
  a loan of money would help me out of my predicament
  vay được một món tiền sẽ giúp tôi thoát khỏi tình trạng gay go

  * Các từ tương tự:
  predicamental, predicamentally