Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) dưa món
  nước muối giấm (để giầm dưa món…)
  (khẩu ngữ) thằng bé tinh quái
  he's a real little pickle!
  nó thật là một thằng bé tinh quái!
  a sad (sorry, nice, pretty) pickle
  hoàn cảnh khó khăn đáng ghét, hoàn cảnh hay ho gớm!
  Động từ
  giầm [nước] muối giấm
  pickle onions
  hành giầm muối giấm

  * Các từ tương tự:
  pickled