Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lúng túng khó xử, tình thế khó xử
    I've been offered a better job but at a lower salaryI'm in a quandary about what to do
    tôi được đề nghị một công việc tốt hơn nhưng lương thấp hơn, tôi đang cảm thấy lúng túng khó xử không biết làm thế nào đây