Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncertainty /ʌn'sɜ:tnti/  

  • Danh từ
    sự không chắc
    điều không chắc, điều bấp bênh
    những điều bấp bênh của cuộc sống