Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thế lưỡng nan, thế khó xử
  on the horns of a dilemma
  xem horn

  * Các từ tương tự:
  dilemmatic