Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường nứt, khe, kẽ (ở đá, đất…)
  quá khứ và quá phứ phân từ của cleave
  xem cleave

  * Các từ tương tự:
  cleft-footed, cleftstick