Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (quá khứ cleaved, clove, cleft; quá khứ phân từ cleaved, cloven, cleft)
  chẻ, bổ
  gỗ này dễ chẻ
  cleave a block of wood in two
  bổ khúc gỗ làm đôi
  (+ through) rẽ
  mũi tàu rẽ sóng
  cleave a path through the crowd
  rẽ một lối đi qua đám đông
  Động từ
  (clea-ved, clave; cleaved) (cổ)
  cleave to somebody [something]
  gắn bó với, trung thành với

  * Các từ tương tự:
  cleaver