Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường xẻ, khe
  the slit of the letter-box
  khe của hòm thư
  a long slit in her skirt
  một đường xẻ dài ở vạt váy cô ta
  mắt ti hí
  Động từ
  (-tt-) (slit)
  cắt, xẻ, rạch, xé
  rạch họng ai
  a jacket slit up the back
  chiếc áo vét-tông xẻ đằng sau
  slit an envelope open
  xé một chiếc phong bì

  * Các từ tương tự:
  slit trench, sliter, slither, slithery, slitter, slitting