Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy xẻ
    dao rạch
    lưỡi khoét rãnh
    người rạch/xẻ