Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trượt; trườn
  slither down an icy slope
  trượt trên mặt dốc đóng băng
  con rắn trườn [vào đám cỏ] đi mất khi chúng tôi lại gần

  * Các từ tương tự:
  slithery