Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bay nhanh và nhẹ nhàng (vật nhỏ)