Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lướt
  những người trượt băng lướt trên tuyết
  con rắn trườn trên mặt đất
  ngày tháng trôi qua
  lượn
  viên phi công lượn để tìm cách hạ cánh an toàn
  Danh từ
  sự lướt
  the graceful glide of a skater
  động tác lướt duyên dáng của người trượt băng
  (ngôn ngữ) âm lướt

  * Các từ tương tự:
  glide path receiver, glide path transmitter, glider