Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học)
  con rắn
  người phản trắc
  a snake in the grass
  người bạn phản trắc
  Động từ
  snake [its way] across, past, through…
  ngoằn ngoèo, uốn khúc
  con đường ngoằn ngoèo qua các ngọn núi

  * Các từ tương tự:
  snake-bird, snake-bite, snake-charmer, snake-charming, snake-dance, snake-fence, snake-head, snake-like, snake-lizard