Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giun; sâu
  trong đất có nhiều giun
  con chó có giun
  các quả táo đầy sâu
  con giun đất
  con tằm
  (thường số ít) (xấu) đồ giun dế (người không ai coi ra gì)
  đường ren (của đinh vít)
  a can of worms
  xem can
  the early bird catches the worm
  xem early
  the worm will turn
  con giun xéo quá cũng quằn
  Động từ
  tẩy giun (cho chó, mèo)
  we'll have to worm the dog
  chúng ta sẽ phải tẩy giun cho con chó
  worm one's way (oneself) along, through…
  (thường xấu)
  bỏ qua, luồn qua
  họ phải luồn qua con đường hầm hẹp
  worm one's way (oneself) into someone's confidence
  khéo lấy lòng ai (để lợi dụng)
  chị ta vốn có thói quen nịnh hót để lấy lòng anh ấy
  worm something out (of somebody)
  moi ở ai ra (một cách từ từ và khôn khéo)
  cuối cùng họ cũng moi được sự thật từ cô ta

  * Các từ tương tự:
  worm-cast, worm-eaten, worm-gear, worm-hole, worm-like, worm-powder, worm-wheel, worm's-eye view, wormwood