Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗ hổng, kẽ hở
    lỗ ống kính (máy ảnh)