Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẽ nứt sâu (ở đất)
  (nghĩa bóng) hố ngăn cách
  hố rộng ngăn cách người giàu và người nghèo

  * Các từ tương tự:
  chasmal, chasmogamic, chasmogamy, chasmy