Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường nứt, đường rạn (ở tảng đá, ở tường…)

    * Các từ tương tự:
    creviced