Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  luống cày
  furrow ready for planting
  những luống cày sẵn sàng để trồng cây
  nếp nhăn (trên trán…)
  plough a lonely furrow
  xem plough
  Động từ
  cày
  làm nhăn
  trán nhăn vì tuổi già

  * Các từ tương tự:
  furrow-slice, furrow-wheel, furrowed