Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều cranies)
    vết nứt (trên tường…)
    every nook and cranny
    xem nook