Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fissure /'fi∫ə[r]/  

  • Danh từ
    vết nứt, khe (đất, đá)

    * Các từ tương tự:
    fissured