Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rãnh, khe (ở đĩa hát, ở cửa trượt…)
  a groove for a sliding door
  khe cửa trượt
  cây kim máy hát đã nhảy qua nhiều rãnh đĩa hát
  get into (be stuck in) a groove
  theo vết đường mòn

  * Các từ tương tự:
  groove-fruited, groove-nerved, groove-toothed, grooveability, grooved, groover