Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều sulci
    khe; rãnh nhỏ
    cerebral sulcus
    rãnh não