Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architecture /'ɑ:kitekt∫ə[r]/  

  • Danh từ
    kiến trúc