Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  súng trường
  Động từ
  xẻ rãnh xoắn ở (nòng súng như kiểu ở súng trường)
  Động từ
  lục lọi và lấy trộm
  tủ sắt bị lục lọi và nhiều tài liệu bị lấy đi

  * Các từ tương tự:
  rifle-grenade, rifle-pit, rifle-range, rifle-shot, rifle-shot, riflegreen, rifleman, riflemen, riflery