Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều riflemen)
    lính súng trường