Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burglarize /'bə:gləraiz/  

  • Động từ
    ăn trộm bẻ khoá, ăn trộm đào ngạch

    * Các từ tương tự:
    burglarize, burglarise