Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  của cướp được; của ăn trộm được
  (khẩu ngữ) tiền , xìn, của cải
  Động từ
  cướp bóc, cướp phá
  tụi lính đến đâu giết người cướp của đến đấy

  * Các từ tương tự:
  looter