Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hình chạm chùm hoa quả
  (từ cũ, tiếng lóng)
  của ăn cắp
  (Úc)
  bọc đồ đạc của cải của đoàn người lang thang

  * Các từ tương tự:
  swag-bellied, swage, swagger, swagger-cane, swagger-stick, swaggerer, swaggeringly, swaggi, swaging