Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swaggerer /'swægərə/  

  • Danh từ
    người đi nghênh nang; người vênh váo
    người hay huênh hoang khoác lác