Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swaggeringly /'swægəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] nghênh ngang, [một cách] vênh váo