Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swagger-stick /'swægəstik/  

  • Danh từ
    (Anh)
    gậy sĩ quan