Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kéo mạnh, lôi mạnh
  voi kéo gỗ
  haul a car out of the mud
  kéo chiếc xe ra khỏi bùn
  chuyên chở bằng xe tải
  haul somebody over the coals
  (khẩu ngữ)
  mắng, khiển trách nặng lời
  tôi bị khiển trách nặng lời vì đến muộn
  haul somebody up [before somebody]
  đưa ra xét xử, đưa ra khiển trách
  anh ta bị đưa ra trước tòa án địa phương xét xử về hành vi gây rối
  Danh từ
  sự kéo mạnh, sự lôi mạnh
  quãng đường phải đi
  long haul aircraft
  máy bay đường xa
  our camp is only a short haul from here
  trại của chúng tôi chỉ cách đây một quãng ngắn
  mẻ lưới; mẻ vớ được
  the fishermen had a good haul
  các ngư dân đã đánh được một mẻ cá lớn
  the thief got away with a huge haul
  tên trộm đã chuồn đi với một mẻ vớ bẫm
  a long haul
  xem long

  * Các từ tương tự:
  haulage, haulageway, haulier, haulm, haulyard