Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kéo
  kéo chiếc tàu hỏng vào cảng
  Danh từ
  sự kéo
  in tow
  (khẩu ngữ) theo sau
  he had his family in tow
  anh ta kéo cả gia đình theo sau anh
  như on tow
  on tow
  được kéo
  the lorry was on tow
  chiếc xe tải đang được kéo đi
  Danh từ
  xơ (lanh, gai, dùng để bện thừng)

  * Các từ tương tự:
  tow-bar, tow-bath, tow-boat, tow-line, Tow-path tariffs, tow-rope, towage, toward, towardness