Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) dễ bảo, dễ dạy, ngoan
  giới từ
  về phía, hướng về
  he was running toward us
  nó chạy về phía chúng tôi
  vào khoảng
  toward the end of the week
  vào khoảng cuối tuần
  đối với
  his attitude toward me
  thái độ của hắn đối với tôi
  để, cho, vì
  to save money toward one's old age
  dành dụm tiền cho tuổi già

  * Các từ tương tự:
  towardness, towards