Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

towelling /ˈtawəlɪŋ/  

  • noun
    [noncount] Brit :terry cloth