Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính hay nhường nhịn; tính dễ dãi
    năng lực; khả năng; năng khiếu