Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  việc thu hoạch; việc gặt
  vụ thu hoạch, vụ gặt
  (nghĩa bóng) thu hoạch, kết quả gặt hái được
  reap the harvest of one's hard work
  gặt hái kết quả của việc làm vất vả của mình
  Động từ
  (nghĩa đen, nghĩa bóng) thu hoạch, gặt hái
  nông dân ra đồng thu hoạch ngô

  * Các từ tương tự:
  harvest festival, harvest home, harvest moon, harvest-bug, harvest-fly, harvest-mite, harvester, harvester-thresher, harvestman