Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harvest-bug /'hɑ:vistbʌg/  

  • -mite) /'hɑ:vistmait/* danh từ
    (động vật học) con muỗi mắt (hay có về mùa gặt) ((như) harvester)