Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mót (lúa)
  lượm lặt
  glean news
  lượm lặt tin tức

  * Các từ tương tự:
  gleaner, gleanings