Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gleanings /'gli:niηz/  

  • Danh từ
    (số nhiều) (thường lóng)
    tin tức lượm lặt được; mục tin lượm lặt trên báo
    lúa mót [được]