Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gleaner /'gli:nə[r]/  

  • Danh từ
    người đi mót (lúa)
    người lượm lặt (tin tức…)