Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harvester-thresher /'hɑ:vistə'θreʃə/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) máy gặt đập