Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harvest moon /hɑ:vist'mu:n/  

  • trăng trung thu