Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gặt
  reap [a field ofbarley
  gặt [một cánh đồng] đại mạch
  (nghĩa bóng) thu hoạch được, đạt được
  reap the reward of years of study
  thu được sự thưởng công cho bao năm học tập
  [sow the wind and] reap the whirlwind
  [việc tưởng chừng vô hại nhưng] hậu quả tai hại không lường; gieo gió gặt bão

  * Các từ tương tự:
  reaper, reaping, reaping-hook, reaping-machine, reapparel, reappear, reappearance, reapplication, reappoint