Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự áp dụng lại, sự ứng dụng lại