Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reaping-machine /'ri:piɳməʃi:n/  

  • Danh từ
    máy gặt