Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reappearance /ri:ə'piərəns/  

  • Danh từ
    sự lại xuất hiện, sự lại hiện ra