Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reappear /ri:ə'[r]/  

  • Động từ
    lại xuất hiện, lại hiện ra

    * Các từ tương tự:
    reappearance